top of page
Image by Kelly Sikkema

Gebruiksvoorwaardes

DEFINISIES

"gebruiker" 'n persoon wat rekenaarsagteware en/of materiaal gebruik en/of toegang verkry via die www.gtbappliances.co.za

webwerf. 
" www.gtbappliances.co.za " Hierdie webwerf, sy borge, affiliasies en skeppers; "Sagteware" Insluitend maar nie beperk nie tot enige beelde of lêers wat ingesluit is in of gegenereer word deur die sagteware of data wat so 'n sagteware vergesel;
 
"materiaal" Insluitend maar nie beperk nie tot: teks, voorleggings, beelde, oudio en/of video in die geheel of gedeeltelik;
 
"inhoud" Ingesluit maar nie beperk tot sagteware en materiaal nie;
 
"voorleggings" Insluitend maar nie beperk nie tot notas, beelde, kreatiewe materiaal, idees, voorstelle konsepte, kommunikasie insluitend enige data, vrae, kommentaar en ander inligting wat in www.gtbappliances.co.za ingedien is
  webwerf via transmissie per elektroniese pos of andersins; 
"forums" Insluitend maar nie beperk nie tot bulletinborde, kletskamers en ander publieke areas wat op die www.gtbappliances.co.za gevind word
  werf;  

 

INLEIDING

In hierdie ooreenkoms, tensy die teendeel blyk, sal die enkelvoud die meervoud insluit en omgekeerd, sal enige verwysing na enige geslag ook die teenoorgestelde geslag insluit en enige verwysing na 'n natuurlike persoon, sal regspersoon insluit en omgekeerd.  

 

HANDELSMERK / KOPIEREGTE EN GEBRUIKBEPERKINGS

www.gtbappliances.co.za  bestaan uit inhoud wat geheel en al of gedeeltelik afgelei is van inhoud verskaf deur  www.gtbappliances.co.za  en ander bronne. Die genoemde inhoud word beskerm onder toepaslike Suid-Afrikaanse kopiereg- en handelsmerkwette, internasionale handelsmerke en kopieregwette en konvensies. 
Die gebruiker mag nie op enige wyse reproduseer, dupliseer, publiseer, wysig, kopieer, aflaai, oplaai, plaas, uitsaai of versend, omgekeerd ontwerp of deaktiveer, vertoon, of versprei of op enige manier enige van die inhoud, wat sagteware en /of materiaal; behalwe in soverre dat die gebruiker een kopie van die inhoud op enige enkele rekenaar mag aflaai slegs vir die gebruiker se persoonlike, nie-kommersiële tuisgebruik; en met dien verstande dat alle behoorlikheidskennisgewings en -beperkings wat aan die inhoud geheg is, ongeskonde gehou word, tensy dit uitdruklik deur die webwerf toegelaat word, of tensy vooraf skriftelike toestemming van www.gtbappliances.co.za
  verkry is. Versoeke om toestemming rakende enige kwessie met betrekking tot die inhoud wat binne die bestek van die beperkings hierbo gestel val, kan gerig word deur die  www.gtbappliances.co.za  kontakpersoon gelys. 
Die gebruiker word ook streng verbied om werke en/of sagtewaremateriaal te skep wat afgelei is van of gebaseer is op die inhoud wat op hierdie webwerf gevind word. Die verbod geld ongeag of die inhoud verkoop, onderhandel of weggegee en/of verder vervreem word op enige wyse hoegenaamd.
 

 

TOEGANG EN BESKIKBAARHEID VAN DIENS EN SKAKELS

www.gtbappliances.co.za bevat skakels na ander verwante wêreldwye webwerwe. Geen afleiding kan gemaak word of voorstelling geïmpliseer dat nie  www.gtbappliances.co.za is verbind met, bedryf of beheer hierdie gekoppelde webwerwe. Of hierdie gekoppelde werwe in werklikheid met www.gtbappliances.co.za geaffilieer is of nie

www.gtbappliances.co.za is nie verantwoordelik vir die inhoud op die voorgenoemde webwerwe nie. Die skakelwebwerwe is slegs vir die gebruiker se gerief en die gebruiker se toegang daartoe is op die gebruiker se eie risiko. Wanneer gekoppelde werwe besoek word, moet die gebruiker na daardie gekoppelde werf se individuele gebruiksvoorwaardes verwys en kan nie op die bepalings van hierdie ooreenkoms staatmaak nie.  

 

INDIENINGS / BULLETINBORDE / FORUMS / BLOGS / GEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD

Enige voorleggings sal geag word te wees en bly die eksklusiewe eiendom van  www.gtbappliances.co.za . Die verskillende vorme van inhoud, wat gevind word op die  www.gtbappliances.co.za webwerf, sal geag word die eksklusiewe eiendom van te bly  www.gtbappliances.co.za 
www.gtbappliances.co.za
  het die reg, maar nie die verpligting nie om voorleggings wat deur gebruikers ingedien is, te monitor en te hersien.  www.gtbappliances.co.za sal nie verantwoordelik wees vir enige van die inhoud van hierdie boodskappe nie.  

www.gtbappliances.co.za behou verder die reg voor om voorleggings te skrap, te skuif of te wysig  www.gtbappliances.co.za , volgens sy uitsluitlike diskresie, as beledigend, lasterlik, obseen of in stryd met enige kopiereg- of handelsmerkwette of andersins aanstootlik beskou.  

 

GEDRAGSREËLS VIR DIE GEBRUIKER

Die gebruiker met die insluiting van maar nie die beperking van nie, stem in dat hulle nie voorleggings aan sal stuur nie  www.gtbappliances.co.za dat;  

 • Gebruik enige van die forums vir onwettige doeleindes;

 • Is vir die doel van strooipos;

 • Beperk of inhibeer enige ander gebruiker om die forums te gebruik en te geniet;

 • Is onwettig, dreigend, beledigend, lasterlik, onwelvoeglik, vulgêr, profane pornografies en/of maak voorsiening vir onbetaamlike inligting wat 'n kriminele oortreding uitmaak en/of aanleiding gee tot 'n siviele aanspreeklikheidseis of andersins enige plaaslike, nasionale of internasionale reg oortree;

 • Oortreding van die kopiereg, handelsmerk of ander intellektuele eiendomsregte van enige ander persoon deur die voorlegging van die inhoud aan www.gtbappliances.co.za  deur die forums of ander gebruiker-gegenereerde inhoud weë, wat voorsiening maak vir sulke voorleggings. Die gebruiker verteenwoordig deur die oordrag van inhoud op enige wyse hoegenaamd  www.gtbappliances.co.za  dat hulle die regmatige eienaar is van sodanige inhoud wat versend is of dat die gebruiker toestemming van die regmatige eienaars verkry het om sodanige inhoud wat versend is, in te dien;

 • Bevat virusse of ander skadelike inhoud;

 • Is bedoel vir kommersiële doeleindes, bevat bemarkings- of promosiemateriaal of is bedoel om skenkings te werf.

 • Die gebruiker stem in dat alle indiening die eksklusiewe eiendom van word  www.gtbappliances.co.za  Die gebruiker stem in dat hulle uitsluitlik aanspreeklik sal wees vir enige skade wat voortspruit uit enige skending van kopiereg, handelsmerke en ander eiendomsregte of enige ander skade wat voortspruit uit so 'n voorlegging. Die gebruiker vrywaar en hou verder  www.gtbappliances.co.za skadeloos teen alle eise vir enige skade hoegenaamd voortspruitend uit die gebruik van  www.gtbappliances.co.za .  

 

SKADE, WAARBORG, VRYWARING

Die gebruiker stem uitdruklik in dat die gebruik van  www.gtbappliances.co.za  is op die gebruiker se uitsluitlike risiko.  www.gtbappliances.co.za  waarborg of waarborg nie;  

 • daardie  www.gtbappliances.co.za  ononderbroke sal wees;

 • daardie  www.gtbappliances.co.za  foutvry sal wees en dat die gebreke reggestel sal word;

 • dat die resultate wat verkry kan word uit die gebruik of toepassing van inligting verkry uit  www.gtbappliances.co.za  vir sover dit die akkuraatheid en inhoud van enige sodanige inligting betref;

enige goedere verskaf deur  www.gtbappliances.co.za  

Hierdie webwerf word verskaf "AS IS" en op 'n "IS BESKIKBAAR" basis, sonder enige voorstelling of onderskrywing gemaak en sonder waarborg van enige aard hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitend maar nie beperk nie tot waarborge van bevredigende gehalte, nie-skending, titel, sekuriteit en verenigbaarheid. 
Die gebruiker erken en bevestig die
  www.gtbappliances.co.za  skadeloosstelling tot, insluitend maar nie beperk nie tot, indirekte, direkte, toevallige, spesiale, gevolglike of bestraffende skadevergoeding wat voortspruit uit die gebruik van of onvermoë om te gebruik  www.gtbappliances.co.za

Die gebruiker erken dat die bepalings van hierdie paragraaf van toepassing is op al die inhoud van  www.gtbappliances.co.za . 
Die vrywaring van aanspreeklikheid is van toepassing op skadevergoeding of besering, insluitend maar nie beperk nie tot, indirekte, direkte, toevallige, spesiale, gevolglike of bestraffende skadevergoeding of enige skade hoegenaamd voortspruitend uit die gebruik of verlies van gebruik van data of van winste, hetsy in kontrakbreuk , skadelike aksie, nalatigheid, of onder enige ander oorsaak van aksie.
 
Indien enige van die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms as onwettig, ongeldig of andersins onafdwingbaar beskou moet word weens die wette van enige staat of land waarin hierdie bepalings en voorwaardes bedoel is om effektief te wees as slegs in die mate en binne die jurisdiksie waarin daardie bepaling en voorwaarde onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, sal dit geskei en uit hierdie ooreenkoms geskrap word en die oorblywende bepalings en voorwaardes sal voortleef, ten volle van krag bly en steeds bindend en afdwingbaar wees.
 

 

ALGEMEEN

  Hierdie ooreenkoms, die bepalings, voorwaardes en bedryfsreëls vir  www.gtbappliances.co.za , vorm die hele ooreenkoms tussen die partye met betrekking tot die onderwerp hiervan. Die ooreenkoms en die bepalings en voorwaardes sal in ooreenstemming met die wette van die Republiek van Suid-Afrika beheer en vertolk word. Enige dispuut wat hieruit voortspruit, sal uitsluitlik onderhewig wees aan die jurisdiksie van die howe en/of Tribunale van die Republiek van Suid-Afrika. Die afdelingopskrifte wat hierin gebruik word, is slegs vir gerief en sal geen wetlike gevolg hê nie. 
www.gtbappliances.co.za kan enige tyd hierdie bepalings en voorwaardes hersien deur die plasings by te werk. Die gebruiker is gebonde aan sulke hersienings en moet dus gereeld hierdie ooreenkoms besoek om die destyds huidige bepalings en voorwaardes waaraan die gebruiker gebonde is, te hersien.
 
www.gtbappliances.co.za sal die eksklusiewe reg hê om enige aspek of kenmerk van enige tyd te verander of te staak
  www.gtbappliances.co.za .

 

OOREENKOMS TOT EN BEËINDIGING VAN OOREENKOMS

Die gebruik van of toegang tot hierdie webwerf behels die gebruiker se aanvaarding van bepalings en voorwaardes hiervan, wat bindend op die gebruiker is en in werking tree op 'n datum waarop die gebruiker die eerste keer gebruik maak, of toegang tot  www.gtbappliances.co.za .Indien die gebruiker nie al die bepalings en voorwaardes ten volle aanvaar nie, moet die gebruiker die webwerf onmiddellik verlaat. www.gtbappliances.co.za  het die eksklusiewe diskresie om die ooreenkoms te eniger tyd te beëindig. 
Nadat die gebruiker die webwerf soos voormeld verlaat het, moet die gebruiker alle inhoud vernietig, hetsy materiaal of sagteware, verkry vanaf die webwerf en alle kopieë daarvan.
 
In die geval van die gebruiker versuim om die webwerf te verlaat soos voormeld
  www.gtbappliances.co.za  het die reg om enige indirekte, direkte, toevallige, spesiale of bestraffende skadevergoeding te eis  www.gtbappliances.co.za van die gebruiker se ongemagtigde toegang en/of gebruik van  www.gtbappliances.co.za . Die gebruiker vrywaar verder  www.gtbappliances.co.za  teen enige eise vir skade van watter aard ook al wat aan 'n ander party veroorsaak is deur die gebruiker se ongemagtigde gebruik en/of toegang tot die webwerwe.

Dankie dat jy ons webwerf besoek het.

Kontak Ons

Terms of Use
bottom of page